Së bashku për ekonominë e Maqedonisë – Mbështetje për qytetarët, mbështetje për prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve të Maqedonisë


Informacione dhe pyetje të parashtruara më së shpeshti për masën në lidhje me mbështetjen financiare të qytetarëve me të ardhura të ulëta, shfrytëzuesit e pensionit, shfrytëzuesit e së drejtës së sigurisë sociale të personave të moshuar, personave të rinj në moshë prej 16 deri në 29 vjeç, prind të vetëm, fëmijë pa prindër dhe pa kujdes prindëror, artistë dhe persona të tjerë të cilët kryejnë veprimtari në kulturë, punëtor të filmit dhe artistë të estradës

Kjo masë është pjesë e kompletit të katërt të masave ekonomike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për ballafaqimin me Kovid – 19. Masa do të përfshijë 283.000 qytetarë dhe do të kushtojë 1.6 miliardë denarë, gjegjësisht 27.6 milion euro.

Masa do të nxisë prodhimet dhe shërbimet vendore për revitalizimin e ekonomisë së Maqedonisë në kushte të COVID-19.

Mbështetje financiare për qytetarët me të ardhura të ulëta, përfituesit e pensioneve, përfituesit e së drejtës së sigurimeve shoqërore për të moshuarit, të rinjtë e moshës 16 deri 29 vjeç, prind i vetëm, jetimë dhe kujdes prindëror, artistë dhe persona të tjerë që punojnë në kultura, kineastët dhe artistët e estradës është krijuar për:

Grupi Kritere: Vlera e mbështetjes së njëhershme financiare:
1. Qytetarë me të ardhura të ulëta shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilët janë evidentuar si persona të tjerë të cilët kërkojnë punë (kërkues pasiv i punës) në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përfundimisht më 27.09.2020, të cilët gjatë periudhës janar-shkurt 2020 kanë realizuar të ardhura në neto shumë jo më të madhe se 120.000 denarë në përputhje me evidencën e Drejtorisë së të Ardhurave Publike. 6.000 den
2. Shfrytëzues të pensionit shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të evidentuar në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përfundimisht më 27.09.2020, të cilët për periudhën janar-gusht 2020 kanë realizuar të ardhura në bazë të pensionit jo më të mëdha se 120.000 denarë, gjegjësisht shumë mujore e të ardhurave në bazë të pensionit jo më të madhe se 15.000 denarë, në përputhje me evidencën e Drejtorisë së të Ardhurave Publike. 6.000 den
3. Shfrytëzues të së drejtës së sigurisë sociale të personave të moshuar persona që kanë mbushur moshën 65 vjeçare, të cilët në përputhje me Ligjin për sigurim social të personave të moshuar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 104/19) shfrytëzojnë të drejtën e sigurimit social dhe janë të evidentuar në Qendrat e Punëve Sociale. 6.000 den
4. Të rinj shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut që kanë mbushur 16 vjet dhe jo më të moshuar se 29 vjet më 27.9.2020, të cilët janë pjesëmarrës aktiv në arsimin fillor dhe të mesëm formal (shkolla të mesme të themeluar nga Republika e Maqedonisë së Veriut, vetëqeverisja lokale dhe qyteti i Shkupit) dhe arsimi i lartë i Republikës së Maqedonisë së Veriut (student të rregullt të universiteteve të themeluar nga Republika e Maqedonisë së Veriut), e që nuk kanë qenë të përfshirë, gjegjësisht kanë qenë të lënë jashtë në paketën paraprake të masave ekonomike, në përputhje me evidencën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 6.000 den
5. Prind i vetë prind i cili vetë i kryen të drejtat dhe obligimet prindërore për fëmijën, për arsye se prindi tjetër i cili është i panjohur, i ndjerë, i zhdukur ose për arsye të caktuara përkohësisht ose përgjithmonë nuk i realizon të drejtat prindërore dhe detyrimet të evidentuara në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, prind i fëmijës për të cilin e realizon të drejtën e shtesës fëmijërore dhe/ose të drejtën e shtesës për arsim, duke përfshirë datën 27.09.2020. Prindi i vetëm parashtron kërkesë me dokumentacion të duhur (certifikatë nga libri amë i të lindurve, certifikatë nga libri amë i të vdekurve, vërtetim për prind të zhdukur dhe vërtetim për pengesë të përkohshme për arsye të mjekimit, vuajtjes së dënimit me burg etj) në afat prej 10 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij Ligji deri te Qendra kompetente për punë sociale, e cila pas vërtetimit të statusit të prindit të vetëm përgatit listë të prindërve të vetëm. 6.000 den
6. Fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror Fëmijë pa prind dhe kujdes prindëror – fëmijë prind të së cilit janë të ndjerë, të zhdukur, të panjohur, ose janë me vendbanim të panjohur më shumë se një vit dhe fëmijë prindërit e të cilëve pa marrë parasysh arsyet përkohësisht ose përgjithmonë nuk i realizojnë detyrat e tyre prindërore ose obligimet, të lënë në kujdestari të qendrës kompetente për punë sociale. 6.000 den
7. Artistë dhe persona të tjerë të cilët kryejnë veprimtari në kulturë Artistë dhe persona të tjerë të cilët kryejnë veprimtari në kulturë – shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilët në mënyrë të pavarur kryejnë veprimtari ose lloj tjetër aktiviteti në sferën e kulturës ose përmes kontratës autoriale ose kontratave tjera, duke përfshirë datën 27.09.20250, janë të angazhuar në person juridik i cili është regjistruar për kryerjen e veprimtarisë në sferën e kulturës dhe të cilët për periudhën janar-gusht 2020 kanë realizuar të ardhura neto në vlerë jo më të lartë se 120.000 denarë, sipas evidencës së Drejtorisë për të Ardhura Publike. 6.000 den
8. Punëtorët e filmit shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut që marrin pjesë në krijimin e një filmi dhe të cilët 5 vitet e fundit kanë punuar së paku tre filma të mbështetur nga Agjencia e Filmit e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët për periudhën janar-gusht 2020 kanë realizuar të ardhura neto në vlerë jo më të lartë se 120.000 denarë, sipas DAP-it. 6.000 den
9. Artistë të estradës persona të cilët marrin pjesë në krijimin dhe interpretimin e muzikës burimore ose bashkëkohore dhe muzikës të sapokomponuar dhe janë anëtarë të Shoqatës së Artistëve të Estradës në Maqedoni, të cilët për periudhën janar-gusht 2020 kanë realizuar të ardhura neto, në vlerë jo më të lartë se 120.000 denarë, sipas evidencës së DAP-it. 6.000 den
VLERA E MBËSHTETJES FINANCIARE TË NJËHERSHME PËR TË GJITHA KATEGORITË ËSHTË 6.000 DENARË

Në mënyrë të thjeshtë dhe PA procedura aplikimi!

Mbështetjen financiare të fituar, shfrytëzuesit e mbështetjes financiare e shfrytëzojnë vetëm për blerjen e produkteve vendore dhe shërbimeve te personat fizik dhe juridik, realizues të veprimtarisë ekonomike, rezidentë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në periudhën prej ditës së pranimit të mjeteve në llogarinë e transaksionit, deri në datë 25.12.2020 viti

Mbështetja financiare mund të shfrytëzohet për pagesën e produkteve vendore dhe shërbimeve te personat juridik dhe fizik, realizues të veprimtarisë ekonomike, rezidentë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në rast se personi – shfrytëzuesi i mbështetjes financiare llogarinë e transaksionit e ka të bllokuar, banka, me kërkesë të tij do t’i hap llogari të veçantë të transaksionit të dedikuar për këtë qëllim në llogari të bankës në të cilën do ta pranojë mbështetjen financiare dhe e cila nuk do të preket nga përmbarimi në çfarëdo lloj baze.

Personi fizik i cili i plotëson kushtet, ndërsa nuk ka fituar mbështetje financiare mund të parashtrojë ankesë, në afat prej tre ditësh nga dita e shpalljes së listës në internet faqen www.kupuvamdomasno.gov.mk, me shënimin NVAQ, emri dhe mbiemri, adresa e vendbanimit, komuna, e-mail dhe kategoria e personave- shfrytëzues të mbështetjes financiare për të cilat i plotëson kushtet.

Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut ankesat, pas skadimit të afatit për dorëzimin e tyre, do t’i dorëzojë deri te institucioni sipas kategorisë të cilën e ka shënuar personi fizik në ankesë. Institucioni kompetent është i detyruar që të informojë Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej 3 ditësh nga dita e pranimit të ankesave.

Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut do t’i njoftojë parashtruesit e ankesave të miratuara në afat prej dhjetë ditësh nga dita e parashtrimit të ankesës.

Shfrytëzuesit e mbështetjes financiare, të cilët kanë llogari të transaksionit vetëm në një bankë, do të caktohen për pranimin e mbështetjes financiare në këtë bankë.

Shfrytëzuesit e mbështetjes financiare të cilët kanë llogari të transaksionit në dy ose më shumë banka, ose kanë llogari në bankë e cila nuk ka nënshkruar marrëveshje me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut i cakton në njërën nga bankat sipas parimit të shpërndarjes së drejtë dhe të barabartë, duke i dhënë përparësi shpërndarjes së personave me llogari të transaksionit në të cilat marrin pension ose shfrytëzojnë të drejtën e sigurisë sociale në bankë.

Shfrytëzuesit e mbështetjes financiare të cilët nuk kanë të hapur llogari të transaksionit në asnjë bankë, përcaktohen te njëra nga bankat sipas parimit të shpërndarjes së barabartë dhe të drejtë, në përputhje me kapacitet që kanë në dispozicion çdonjëra nga bankat.

Shfrytëzuesit e mbështetjes financiare të cilët nuk kanë të hapur llogari të transaksionit në asnjë bankë, nevojitet që llogarinë e transaksionit ta hapin më së voni deri më 25.12.2020.

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT në seancën e mbajtur më 05.12.2020 miratoi:


LIGJIN PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE TË QYTETARËVE ME TË ARDHURA TË ULËTA, SHFRYTËZUESIT E PENSIONIT, SHFRYTËZUESIT E SË DREJTËS SOCIALE TË PERSONAVE TË MOSHUAR, TË RINJ, PRIND TË VETËM, FËMIJË PA PRINDËR DHE KUJDES PRINDËROR, ARTISTË DHE PERSONA TË TJERË TË CILËT KRYEJNË VEPRIMTARI NË KULTURË, PUNONJËS TË FILMIT DHE ARTISTË TË ESTRADËS.